REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

apearl®

§1

Postanowienia ogólne


1. Sklep internetowy Apearl [dalej „Sklep”] dostępny w domenie www.apearl.eu prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”], z którym Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym: sklep@apearl.eu


2. Właścicielem Sklepu jest: DE TIAN Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, Edmunda Bałuki 24, 70-407 Szczecin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie pod numerem KRS: 0000130199 NIP: 852-04-10-694, Regon: 010600175, numer telefonu kontaktowego 508255993.


3. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.


4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w zakładce „koszt dostawy” – https://apearl.eu/strona/1-dostawa.


5. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

Zamówienia


1. Zamówienia można składać w następujący sposób:


a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,


b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,


c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.


2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie.


3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.


4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.


5. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem dotycząca zakupu danego produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

§3

Płatności


1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:


a) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,


b) przelewem lub kartą płatniczą – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w e-mailu do Klienta,


c) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.

§4

Wysyłka towaru


1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (InPost, Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DPD) wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon/rachunek) na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia lub udostępnia towar do odbioru przez Klienta w siedzibie Sklepu. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.


2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.


3. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

§5

Koszt wysyłki

1. Koszt dostawy uzależniony jest od wybory jej formy.


2. Aktualne formy dostawy wraz z obowiązującym cennikiem można znaleźć pod adresem: https://apearl.eu/strona/1-dostawa.

§6

Reklamacje


1. Reklamacje można złożyć w formie elektronicznej wysyłając ja na adres mailowy Sklepu: sklep@apearl.eu lub w formie pisemnej na adres Sklepu podany w górnej części Regulaminu.


2. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sklep albo Sklep nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.


3. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż żądania zostały uznane przez Sklep za uzasadnione.


4. Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.


5. Koszty wysłania Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności w przypadku uzasadnionej reklamacji ponosi Sklep.


6. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.


7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, konsument ma prawo do zwrotu Towaru bez podania przyczyny w terminach wskazanych w § 6 Regulaminu, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których nie można odstąpić z mocy obowiązujących przepisów.

§7

Prawo odstąpienia od umowy


1. Bieg 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:


1) dla umowy, w wykonaniu której Sklep wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:


a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,


b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;


2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.


2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia wysłanego poczta na adres Sklepu podany w górnej części Regulaminu lub pocztą elektroniczną na adres mailowy: sklep@apearl.eu. Klient może również skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, wskazanego poniżej.DE TIAN Sp.z o.o.
ul. Edmunda Bałuki 24
70-407 Szczecin

Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................ Data zawarcia umowy................................................., data odbioru .......................................................................................Imię i nazwisko.................................................................... Adres................................................................................... Data...................................3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:


1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;


3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;


4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;


5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;


7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;


8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;


9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;


11) zawartej w drodze aukcji publicznej;


12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;


13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Zwrot wpłaty dokonywany jest na wskazane przez klienta konto bankowe w formularzu zwrotu. W przypadku płatności przez Dotpay podczas zakupu, wpłata zwracana jest przez system na konto bankowe/ kartę, z którego wcześniej realizowany był zakup.

§8

Program Lojalnościowy

1. Osoba dokonująca zakupu na stronie internetowej Sklepu może otrzymać punkty lojalnościowe za zakupione produkty.

2. Ilość punktów lojalnościowych wskazana jest na stronie danego produktu.

3. Jeśli produkt jest w promocji lub jego cena jest mniejsza niż 50 zł., punkty lojalnościowe nie zostaną przyznane.

4. Klient otrzyma punkty lojalnościowe wyłącznie wtedy, gdy złoży zamówienie jako klient zarejestrowany.

5. Możliwość wymiany punktów lojalnościowych na zniżkę jest możliwa w zakładce „Moje Konto” → „Moje punkty lojalnościowe”.

6. Stosuje się następujący przelicznik punktów:

a) za każde wydane 50 zł. klient zarejestrowany otrzymuje 1 punkt.

b) 1 otrzymany punkt może zostać wymieniony przez klienta zarejestrowanego na 1 zł. zniżki przy kolejnym zamówieniu.

7. Punkty lojalnościowe przyznawane są na 180 dni. Po tym czasie punkty są automatycznie usuwane z konta i nie ma możliwości wymiany ich na zniżkę.

§9

Recenzje (opinie) o produkcie

1. Recenzję produktu można umieścić podczas wizyty w sklepie Apearl.eu poprzez kliknięcie w pole „Napisz opinię” umieszczony na stronie produktu albo poprzez kliknięcie w link umieszczony w wiadomości e-mail. Dodanie Recenzji jest dobrowolne i nieodpłatne.

2. Klient może przyznać ocenę w formie gwiazdek od 1 do 5 oraz dodać własny komentarz.

3. Recenzje przechowywane są i prezentowane publicznie na stronie Apearl.eu

4. Sprzedawca weryfikuje Recenzje za pomocą adresu e-mail, który został użyty w procesie zakupowym danego produktu. Recenzja, która umieszczona jest przez osobę posługującą się e-mailem, który został użyty w procesie zakupowym oznaczona jest na stronie komentarzem "Sprawdzony kupujący". Każda inna Recenzja jest recenzją z niepotwierdzonym zakupem.

5. Sprzedający nie zmienia Recenzji w zakresie treści ani przyznanych gwiazdek.

6. Kupujący wyłącznie i samodzielnie ponosi odpowiedzialność za wypowiedź poczynioną w ramach recenzji. Sprzedawca jest uprawniony do usunięcia recenzji na zasadach wynikających z przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.

7. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści zawierających informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, wulgarne, agresywne, o charakterze obraźliwym lub będące w oczywisty sposób uznane za niezgodne z dobrymi obyczajami. Niedopuszczalne też jest umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa osób trzecich, czy stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji. W takich przypadkach Recenzje nie są prezentowane i zostają usuwane.

8. Na wyraźną prośbę Klienta Recenzja może zostać usunięta.

§10

Ochrona prywatności

1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2002.101.926 -j.t.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 -j.t.). Klient podając swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego (Newsletter).

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§11

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§12

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (http://apearl.eu/content/3-regulamin-zakupow).

2. Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez Klienta w momencie składania zamówienia, chyba że aktualna wersja jest dla Klienta bardziej korzystna a Klient poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego regulaminu jako obowiązującego przy rozstrzyganiu roszczeń Klienta związanych z dokonanym zakupem.

3. Zarejestrowani Klienci Sklepu będą powiadamiani o zmianach regulaminu powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

4. Żadne z postanowień regulaminu nie ma na celu naruszenia jakichkolwiek praw Klienta. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek zapisu regulaminu z obowiązującym prawem w miejsce zakwestionowanego zapisu regulaminu stosuje się przepisy prawa a Sprzedający niezwłocznie dokona zmiany regulaminu w celu jego dostosowania do obowiązującego prawa.

5. Poprawność działania sklepu jest gwarantowana w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie zawartości sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu, zaleca się ich wyłączenie.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

7. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

§12

Systemu rozstrzygania sporów

Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

TERMS AND CONDITIONS OF THE ONLINE STORE

apearl®

§1

General provisions


1. Apearl online store [hereinafter referred to as the "Store"] available at the domain www.apearl.eu conducts retail sales via the Internet, on the basis of these Regulations [hereinafter referred to as the "Regulations"], which customers can contact at the following email address: sklep@apearl.eu.


2. The owner of the Store is: DE TIAN Sp. z o.o. with its registered office in Szczecin, Edmunda Bałuki 24 street, 70-407 Szczecin, registered in the National Court Register kept by the District Court of Szczecin - Centrum in Szczecin under KRS number: 0000130199 NIP: 852-04-10-694, Regon: 010600175 contact phone number 508255993.


3. The buyer may be an adult natural person, legal person or organizational unit without legal personality, hereinafter referred to as "Customer".


4. All prices quoted by the Seller are expressed in Polish currency and are gross prices (including VAT). Prices of goods do not include the cost of delivery, which is specified in the "cost of delivery" tab - https://apearl.eu/strona/1-dostawa.


5. Goods available in the Store are free from physical and legal defects.

§2

Orders


1. Orders can be placed as follows:


a) through the form available on the Store's website,


b) by e-mail to the address available on the Store's website,


c) by phone at the numbers for placing orders, available on the Store's website in the Contact section.


2. A prerequisite for the processing of an order is that the Customer provides data allowing verification of the Customer and the recipient of the goods. The Store confirms acceptance of the order by e-mail or phone.


3. The parties are bound by the information contained on the Store's website next to the purchased goods at the time of ordering, in particular: the price, the characteristics of the goods, their features, the elements included in the set, the date and method of delivery.


4. The information on the Store's website does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code. By placing an order, the customer makes an offer to purchase the specified goods. The contract of sale is concluded when the Customer confirms the Order by clicking on the confirmation link in the e-mail sent to the Customer by the Store.


5. The contract concluded between the Customer and the Store for the purchase of a given product is of a definite nature and lasts for the duration of the order. The place of performance related to the purchase of products in the Store is the delivery address indicated by the Customer.

§3

Payments


1. The customer can choose from the following forms of payment:


a) cash on delivery - then payment is made in cash upon receipt of the goods,


b) by bank transfer or credit card - then the Store reserves the goods in stock and sends them to the address indicated by the Customer after the payment is credited to the bank account indicated for this purpose on the Store's website or in an e-mail to the Customer,


c) by other means, if specified on the Store's website.

§4

Shipping of goods


1. The ordered goods are shipped by the Store via shipping companies (InPost, Poczta Polska or DPD courier service) together with a sales document of the Customer's choice (invoice/paragon/bill) to the address provided by the Customer in the order form, or the Store makes the goods available for collection by the Customer at the Store's premises. The VAT invoice may be delivered electronically to the e-mail address provided by the Customer, unless the Customer expressly indicates that the VAT invoice should be delivered in traditional form.


2. In the case of payment by means other than cash on delivery, the shipping time is extended by the period between the placement of the order and the date of crediting the amount due to the Store's bank account.


3. The delivery time of the products is no more than 30 days from the date of conclusion of the contract. The time of receipt of the shipment is each time the order is completed plus the time of delivery.

§5

Shipping cost

1. The cost of delivery depends on the choice of its form.


2. Current forms of delivery with the applicable price list can be found at: https://apearl.eu/strona/1-dostawa.

§6

Complaints


1. Complaints can be filed in electronic form by sending it to the e-mail address of the Store: sklep@apearl.eu or in writing to the address of the Store given at the top of the Terms and Conditions.


2. The Customer has the right to demand a reduction in price or withdraw from the contract, unless the Store immediately and without undue inconvenience to the Customer will replace the defective product with a defect-free one or remove the defect. This restriction does not apply if the product has already been replaced or repaired by the Store, or the Store has not replaced the product with a defect-free product or removed the defect.


3. The Store shall consider the complaint within 14 days from the date of receipt. If the Store does not respond to the Customer's demands within 14 days, it means that the demands have been recognized by the Store as justified.


4. The customer should return the advertised goods to the Store. The return should be made immediately, no later than within fourteen days.


5. The cost of sending the customer a new product or removing the discrepancy in the case of a justified complaint shall be borne by the Store.


6. The store shall be liable for product defects under applicable law. In the case of non-consumer sales, the warranty provisions of the Civil Code are excluded.


7. n accordance with applicable regulations, the consumer has the right to return the Goods without giving any reason within the time limits specified in § 6 of the Regulations, with the proviso that services and products, the purchase of which cannot be withdrawn from under applicable regulations, are not subject to return.

§7

Right of withdrawal


1. The 14-day period for withdrawal from the contract shall begin:


1) for a contract in the performance of which the Store issues a thing, being obliged to transfer its ownership - from the taking of possession of the thing by the Customer or a third party other than the carrier designated by him, and in the case of a contract that:


a) involves multiple items that are delivered separately, in batches or in parts - from taking possession of the last item, batch or part,


b) involves the regular delivery of things for a fixed period - from taking possession of the first of the things;


2) for other contracts - from the date of conclusion of the contract.


2. To exercise the right to withdraw from the contract, the Customer must inform the Store of his/her decision to withdraw from the contract by an unequivocal written statement sent by mail to the address of the Store given at the top of the Terms and Conditions or by e-mail to the following e-mail address: sklep@apearl.eu. The Customer may also use the withdrawal template indicated below.DE TIAN Sp.z o.o.
ul. Edmunda Bałuki 24
70-407 Szczecin

I ............................................................hereby inform you of my withdrawal from the contract of sale of the following item(s) ........................................................................................, offer number............................................................................................ Date of conclusion of the contract................................................., date of receipt ...................................................................................... Name and surname.................................................................... Address................................................................................... Date...................................3. The right of withdrawal shall not apply to contracts:


1) for the provision of services, if the trader has performed the service in full with the express consent of the consumer, who was informed before the start of the service that after the performance of the trader will lose the right of withdrawal;

2) in which the price or remuneration depends on fluctuations in the financial market, over which the trader has no control, and which may occur before the expiration of the deadline for withdrawal from the contract;


3) in which the subject of the performance is a non-refabricated thing, produced according to the consumer's specifications or serving to meet his individualized needs;


4) in which the subject of the performance is an item that is perishable or has a short shelf life;


5) in which the subject of the performance is an item delivered in a sealed package, which cannot be returned after opening the package for health or hygienic reasons, if the package has been opened after delivery;


6) in which the subject of performance are things that, after delivery, due to their nature, become inseparable from other things;


7) in which the subject of performance is alcoholic beverages, the price of which was agreed upon at the conclusion of the sales contract, the delivery of which can only take place after 30 days and the value of which depends on market fluctuations over which the entrepreneur has no control;


8) in which the consumer expressly requested that the trader come to him for urgent repair or maintenance; if the trader provides in addition other services than those requested by the consumer, or provides things other than spare parts necessary for repair or maintenance, the consumer has the right to withdraw from the contract with respect to additional services or things;


9) in which the subject of performance is sound or visual recordings or computer programs delivered in sealed packaging, if the packaging has been opened after delivery;


10) for the supply of newspapers, periodicals or magazines, except for a subscription contract;

11) concluded through a public auction;


12) for the provision of services in the field of accommodation, other than for residential purposes, carriage of goods, car rental, catering, services related to leisure, entertainment, sports or cultural events, if the contract specifies the day or period of service;


13) for the supply of digital content that is not recorded on a tangible medium, if the performance has begun with the express consent of the consumer before the expiration of the deadline for withdrawal from the contract and after the entrepreneur has informed him of the loss of the right to withdraw from the contract.

4. Refund of payment is made to the bank account indicated by the customer in the return form. In the case of payment by Dotpay during the purchase, the payment is returned by the system to the bank account / card from which the purchase was previously made.

§8

Loyalty Program

1. A person making a purchase on the Store's website may receive loyalty points for purchased products.

2. The number of loyalty points is indicated on the page of the respective product.

3. If the product is on promotion or its price is less than 50 PLN, loyalty points will not be awarded.

4. A customer will receive loyalty points only if he places an order as a registered customer.

5. The possibility of exchanging loyalty points for a discount is possible in the "My Account" tab. → "My Loyalty Points".

6. The following points conversion rate is applied:

a) for every 50 zl. spent, a registered customer receives 1 point.

b) 1 point received can be exchanged by a registered customer for a PLN 1. discount on the next order.

7. Loyalty points are granted for 180 days. After this time, the points are automatically deleted from the account and it is not possible to exchange them for a discount.

§9

Privacy protection

1. he Seller undertakes to protect the Customer's personal data in accordance with the Personal Data Protection Act of August 29, 1997 (Journal of Laws 2002.101.926 -j.t.) and the Act on Providing Electronic Services (Journal of Laws 2013.1422 -j.t.). The Customer, by providing his personal data to the Seller, agrees to their processing by the Seller for the purpose of processing the order placed.

2. The Customer may also give separate consent to receive advertising and promotional materials from the Store, including a trade newsletter (Newsletter).

3. The customer has the right to inspect and correct their data, as well as to request their deletion.

§10

Intellectual property

It is forbidden to use any materials published on the Store's website (including photos and descriptions of goods) without the written consent of the Store.

§11

Entry into force and amendments to the Regulations

1. The current version of the Terms and Conditions is always available to the Customer in the Terms and Conditions tab (http://apearl.eu/content/3-regulamin-zakupow.

2. The Client is bound by the rules and regulations accepted by the Client at the time of ordering, unless the current version is more beneficial to the Client and the Client informs the Seller of the choice of the current rules and regulations as applicable to resolve the Client's claims related to the purchase made.

3. Registered Customers of the Store will be notified of changes to the rules and regulations by e-mail (to the e-mail indicated when registering or ordering). The notification will be sent at least 14 days before the new Regulations come into effect. Amendments will be made to adapt the Rules and Regulations to the current state of the law.

4. None of the provisions of the Regulations is intended to violate any rights of the Client. In the event of inconsistency of any provision of the Rules and Regulations with the applicable law, the provisions of the law shall apply in place of the disputed provision of the Rules and Regulations, and the Seller shall immediately amend the Rules and Regulations to adjust them to the applicable law.

5.The correctness of the store's operation is guaranteed in the following browsers: IE version 7 or later, FireFox version 3 or later, Opera version 9 or later, Chrome version 10 or later, Safari with the latest versions of JAVA and FLASH installed, on screens with horizontal resolution above 1024 px. The use of third-party software affecting the operation and functionality of browsers Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari may affect the correct display of the store's content, so in order to obtain full functionality of the store, it is recommended to disable them.

6. In matters not covered by these rules, the relevant applicable laws shall apply.

7. Disputes shall be considered by the court of local and material jurisdiction.

§12

Dispute resolution system

At https://ec.europa.eu/consumers/odr there is a platform of the online system of dispute resolution between consumers and entrepreneurs at the EU level (ODR platform). The ODR platform is an interactive and multilingual website with a one-stop shop for consumers and businesses seeking out-of-court resolution of disputes regarding contractual obligations arising from an online sales or service contract.